SVN en VDSMH samenwerkend besturen

Samenwerkend besturen: SVN en VDSMH maken gebruik van elkaars sterke punten

Sterilisatie Vereniging Nederland SVN en de Vereniging van Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen VDSMH wisten elkaar altijd wel te vinden, maar zijn recent bijeengekomen om te onderzoeken hoe zij de krachten in de toekomst nog meer kunnen bundelen. Beide verenigingen zijn toonaangevend in het vakgebied, ieder vanuit haar eigen achtergrond, en bezitten een schat aan kennis, ervaring, netwerk en informatie. Door gebruik te maken van elkaars sterke punten en elkaar te ondersteunen bij het verbeteren van de zwakke plekken, zullen SVN en VDSMH samen nog meer kunnen bereiken. Zonder hun eigen specifieke doelgroep te vergeten, want iedere vereniging zal haar eigen identiteit zorgvuldig bewaken.

Mark Meertens is manager CSA-CSD in het RadboudUMC en sinds september 2020 voorzitter van SVN. Kees van der Meulen is sinds maart 2020 voorzitter van de VDSMH, naast zijn dagelijks werk als DSMH/DSRD in het Bravis ziekenhuis. De voorzitters troffen elkaar, samen met de overige bestuursleden van beide verenigingen, op een interactieve middag waar het thema ‘samenwerkend besturen’ uitvoerig werd besproken. Kees van der Meulen: “We hebben met elkaar onderzocht op welke wijze we elkaar kunnen helpen en ondersteunen en of en hoe we elkaar kunnen versterken. Om daar een helder beeld van te krijgen hebben we elkaars sterke punten benoemd en ook naar de mogelijke zwakheden gekeken. Ons doel was elkaar beter te leren kennen, zodat je elkaar in het vervolg makkelijker weet te vinden. Tussen beide verenigingen zijn grote raakvlakken, maar ieder heeft ook duidelijk zijn eigen expertise en doelgroep. Zo richt VDSMH zich op de Deskundigen Steriele Medische Hulpmiddelen en zit Sterilisatie Vereniging Nederland meer aan de operationele kant van het desinfectie en sterilisatie vakgebied.”

Achterban niet uit het oog

Mark Meertens: “Beide verenigingen willen samen meer bereiken zonder de eigen achterban uit het oog te verliezen. We willen en zullen niet hetzelfde gaan doen; maar wel meer samen gaan besturen. Tijdens het bestuursoverleg hebben we elkaar op een ongedwongen manier leren kennen. Dat maakt dat het makkelijker schakelen is als je elkaar in de toekomst nodig hebt en dat zal ons ongetwijfeld veel profijt opleveren.”

“Wij kunnen iets van SVN leren”

“SVN is heel sterk op het gebied van communicatie”, gaat Kees verder. “Hun website is informatief en duidelijk, ze laten zich goed zien op sociale media en ze geven met de Parametric Release een heel mooi vakblad uit. Daar zijn wij als VDSMH best jaloers op. Ook zijn ze sterk in de organisatie van congressen. Daarnaast heeft de vereniging een open en gastvrij karakter, hebben ze een goed gevuld bestuur en tonen ze een grote betrokkenheid bij het vakgebied. Het is een grote, solide vereniging. Tot slot zitten de werkgroepdagen die zij eens per kwartaal verzorgen erg goed in elkaar. Van al deze zaken kunnen wij wel iets leren.”

“VDSMH houdt ons wakker”

“En wij kunnen op onze beurt het een en ander opsteken van VDSMH”, zegt Mark. “De vereniging bezit enorm veel aan kennis en heeft een groot netwerk van stakeholders zoals Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut (NEN), Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie (SRI) en Inspectie gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Zij zijn kritisch op richtlijnen en praktische uitvoering. VDSMH houdt ons wakker, zeggen we weleens. Daarnaast is de vereniging eenduidig en beraadt zij zich goed op standpunten en de adviezen die zij uitbrengt. Hun discussiemiddagen waar nieuwe en ervaren DSMH’s samen met het bedrijfsleven op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek gaan en steeds nieuwe onderwerpen uitdiepen, zijn ook heel interessant. Dit doet VDSMH twee keer per jaar.”

Kees: “We hebben ook verbeterpunten besproken. Zo hebben we geconcludeerd dat SVN de accreditatie van de MSMH’s kan verbeteren en denken we daar als VDSMH ook iets in te kunnen betekenen. We vinden ook dat de MSMH een grotere rol moet krijgen in het opstellen van de richtlijnen en dat er meer MSMH’s in het bestuur zitting zouden moeten nemen. En tot slot zijn we tot de conclusie gekomen dat de identiteit van SVN best sterker neergezet mag worden. De vereniging heeft een grote doelgroep bestaande uit CSA-medewerkers en hun leidinggevenden, DSMH’s, Deskundigen Infectie Preventie, technici en het bedrijfsleven. Het zou ideaal zijn als van al deze groepen iemand in het bestuur zou komen, want dan krijg je pas een representatieve afspiegeling. En dan hebben we het dus niet alleen over leidinggevenden maar juist ook over de medewerkers.”

Mark: “Op verzoek van VDSMH zullen wij hen helpen bij het verbeteren van hun zichtbaarheid en vindbaarheid, onder andere door verwijzingen naar elkaars website of artikelen in ons vakblad Parametric Release. En waar we ook over gesproken hebben is dat het enigszins gesloten karakter van de vereniging ze soms wat in de weg kan zitten. Met elkaar gaan we kijken hoe we daar verandering in kunnen aanbrengen.”

Gestelde doelen

“We hebben tijdens ons overleg diverse doelen gesteld waarmee we direct aan de slag zijn gegaan. Als eerste het congres dat VDSMH en SVN iedere twee jaar gezamenlijk organiseren. Dit gaan we in de toekomst mogelijk anders inrichten en opsplitsen, waarbij we kijken of SVN in hun congres onderwerpen voor DSMH’s kan onderbrengen en de VDSMH mogelijkheden heeft om bij hun congres ook aandacht voor SVN leden te hebben. We vinden het daarbij allebei ontzettend belangrijk dat er meer input komt vanaf de werkvloer. Een tweede doel is dat we elkaars belangen willen gaan behartigen in gesprekken met stakeholders. Namens de ander kunnen we onderwerpen inbrengen of vragen stellen, mits we zelf achter het ingebrachte standpunt staan natuurlijk. Doel nummer drie is dat we de scholing dichter bij de medewerker willen brengen en daar de input van de deskundigen bij willen inzetten. Zij zouden bijvoorbeeld les kunnen geven aan de opleiding. Het organiseren van kennismiddagen waarin onze beide doelgroepen gezamenlijk hun kennis kunnen opfrissen, is ons vierde doel. En tenslotte streven we ernaar om de lijnen korter te maken en onze communicatie onderling te verbeteren. Dat willen we doen door niet alleen vier keer per jaar met beide besturen te overleggen, wat we nu al doen, maar elkaar dus ook tussentijds op te zoeken als de gelegenheid zich voordoet.”

“Echt samenwerkend besturen dus”, zegt Kees. “We hebben elkaar nu goed op het netvlies staan en hebben meer begrip gekregen voor elkaars situatie. Dat maakt dat we elkaars belangen nu gemakkelijker kunnen behartigen en elkaar echt naar een hoger niveau kunnen tillen. Met de afspraken die we hebben gemaakt zien zowel wij, de voorzitters, als onze mede bestuursleden dat helemaal zitten.”