Informatie

Sterilisatie Vereniging Nederland

Visie

Sterilisatie Vereniging Nederland wil het kennis- en netwerkcentrum van Nederland zijn op het gebied van reiniging, desinfectie, sterilisatie, beheren en transporteren van medische hulpmiddelen.

Doel

SVN streeft vergroting na van kennis, deskundigheid, innovatie, kwaliteit en professionaliteit op het gebied van desinfectie, reiniging, sterilisatie, beheren en transporteren van medische hulpmiddelen.

De vereniging wil dit bereiken door:

 • Zich op krachtige wijze te positioneren in de Nederlandse gezondheidszorg.
 • Het bevorderen van onderlinge contacten, het ondersteunen en stimuleren van haar leden.
 • Het vergroten van de kennis en vaardigheden van haar leden door het (doen) verzorgen van opleidingen, bij- en nascholing, congressen, studiebijeenkomsten en andere vormen van deskundigheidsbevordering en het verspreiden van vakliteratuur en informatie over de beroepsuitoefening.
 • Het stimuleren en (laten) uitvoeren van fundamenteel en praktisch onderzoek op het terrein van reinigen, desinfecteren, steriliseren, beheren en transporteren van medische hulpmiddelen.
 • Het normeren en borgen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening, onder meer de kwaliteitsregeling en de (vervolg) opleidingen.
 • Het fungeren als aanspreekpunt voor overheden en het uitoefenen van invloed op wet- en regelgeving en op al het beleid dat de beroepsuitoefening raakt, zowel nationaal als internationaal.
 • Het versterken van het imago en de beroepstrots onder meer door het verstrekken van informatie aan derden.
 • Alle andere geoorloofde middelen om het doel te bereiken.
Structuur vereniging SVN

Activiteiten

 • 2x per jaar een Algemene Ledenvergadering
 • 1x per jaar een tweedaags congres voor alle leden van SVN met uitdagende sprekers, workshops en een feestavond
 • 4x per jaar regionale vergadering met themabijeenkomsten
 • 4x per jaar landelijke werkgroepen en commissiebijeenkomsten
 • 2x per jaar uitgave verenigingsblad
 • website als netwerkmogelijkheid en kennisuitwisseling en –vergaring

Soorten leden

Leden

Een lid is een ieder die uit hoofde van zijn/haar functie, direct of indirect betrokken is bij, of verantwoordelijk is voor het reinigen, desinfecteren, steriliseren, beheren en transporteren van medische hulpmiddelen. Het lidmaatschap is persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar.

Reductieleden

Leden kunnen een reductie krijgen op de contributie van 75% indien zij uitvoerend werkzaam zijn binnen een CSA, dan wel een Sterilisatie Unit van een commercieel sterilisatiebedrijf én het salaris (bij een fulltime dienstverband) niet meer bedraagt dan het maximum salaris van de functionele schaal van functiegroep 35 van de CAO Ziekenhuizen.

Bedrijfsleden

Bedrijfsleden zijn commerciële organisaties die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de voorziening van ziekenhuizen met apparatuur, instrumenten en andere materialen en diensten, voor zover deze met de reiniging, desinfectie, sterilisatie, beheer en transport verband houden. Bedrijfsleden hebben naar het oordeel van het bestuur, een aantoonbare belangstelling voor de doelstellingen van de vereniging en zijn bereid tot financiële ondersteuning.

Geïnteresseerd? Word lid!

Voor info en aanmelden als lid, reductielid of bedrijfslid: sterilisatievereniging.nl/ledenpagina

Contact

Secretariaat SVN
Floraliastraat 52
5342 BK  Oss
Telefoon 0412 – 20 29 50
E-mail secretariaat@sterilisatievereniging.nl