Beroepscode en Functieprofiel

Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen

De complexiteit van de taken en omstandigheden waarin de Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen (MSMH) zijn beroep moet uitoefenen, vraagt om een bepaalde beroepshouding. Deze houding berust op een aantal waarden en normen. Deze beroepscode geeft aan hoe de beroepsbeoefenaar zich hoort te gedragen. Daarnaast biedt de beroepscode een houvast voor andere disciplines, zij krijgen inzicht in de waarden en normen die binnen de beroepsgroep gebruikelijk zijn.

De code heeft een preventieve functie om ongewenst gedrag, dat het aanzien van het beroep kan schaden, te voorkomen. De vereniging is nadrukkelijk van mening dat deze code ook van toepassing is op andere medewerkers, stafmedewerkers en leidinggevenden die werkzaam zijn binnen de CSA.

Algemene uitgangspunten met betrekking tot de beroepsuitoefening

 • De MSMH heeft een respectvolle houding jegens klanten, collega’s, leidinggevenden en anderen.
 • De MSMH benadert de klanten zonder aanzien des persoons.
 • De MSMH wordt geacht integer en zorgvuldig om te gaan met alle informatie die vertrouwelijk dient te worden gehouden.
 • Met al het materiaal dat de MSMH ter beschikking wordt gesteld moet zorgvuldig worden omgegaan. Dat betekent onder andere dat het niet ten eigen bate mag worden gebruikt.
 • De MSMH moet de voorschriften op het gebied van veiligheid naleven en risico’s moeten worden vermeden.
 • De MSMH moet beschikken over deskundigheid die nodig is voor een verantwoorde en adequate beroepsuitoefening. De vastgestelde (inter)nationale normen en richtlijnen en de interne protocollen zijn het professionele kader waarbinnen de MSMH zijn beroep uitoefent.
 • De MSMH neemt initiatieven en ondersteunt activiteiten t.b.v. de ontwikkeling van het beroep.
 • De MSMH is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen handelen.
 • De MSMH aanvaardt geen opdrachten die in strijd zijn met de beroepscode.
 • De MSMH zal zijn/haar beroep niet in diskrediet brengen.
Accreditatie
Beroepscode

De MSMH in relatie tot de klant

 • De MSMH stelt samen met de klant de behoefte en productvraag vast. In overleg met de klant zorgt de MSMH voor het plannen, uitvoeren en vastleggen/evalueren van de geleverde diensten, met inachtneming van de grenzen en mogelijkheden van de MSMH en de klant.
 • De MSMH die op basis van zijn/haar beroepsopvattingen bezwaar heeft mee te werken aan bepaalde handelingen ten aanzien van de klant, maakt dit kenbaar bij zijn/haar leidinggevende.
 • Als de MSHM een situatie of een gedrag bemerkt waarmee de klant of de patiënt schade kan worden toegebracht, dan neemt hij/zij maatregelen ter bescherming van de klant of de patiënt.

De MSMH in relatie tot collega’s en anderen

 • De MSMH heeft een kritische houding naar zichzelf, collega’s en andere beroepsbeoefenaren. Vraagt feedback op het eigen functioneren en geeft feedback op het functioneren van anderen.
 • De MSMH legt over zijn/haar professioneel handelen verantwoording af aan zijn/haar leidinggevende.
 • De MSMH is bereid zijn/haar eigen deskundigheid ten dienste te stellen aan beroepsgenoten en zijn/haar opvattingen t.a.v. beroepsmatig handelen te toetsen.
 • De MSMH werkt samen met anderen wanneer een goede beroepsuitoefening dit vraagt en verstrekt alle relevante gegevens.
 • De MSMH bekritiseert geen collega’s in het openbaar of in het bijzijn van derden.
 • Indien een collega in strijd handelt met de beroepscode zal de MSMH dit aan betrokken collega kenbaar maken en zo nodig melden bij zijn/haar leidinggevende.
 • De MSMH steunt de collega die nadelige gevolgen ondervindt doordat hij/zij zich volgens de beroepscode gedraagt.
Beroepscode
Beroepscode

De MSMH in relatie tot de samenleving

 • De MSMH ondersteunt de activiteiten van de beroepsgroep om voorwaarden te scheppen voor een goede beroepsuitoefening.
 • De MSMH neemt, bij voorkeur als lid van de beroepsorganisatie, deel aan het tot stand brengen en het handhaven van goede voorwaarden voor de beroepsuitoefening.
 • De MSMH stelt zich actief op in het signaleren van gezondheidsbedreigende factoren bij de beroepsuitoefening en bevordert de opheffing daarvan. De MSMH draagt bij aan de ontwikkeling ter verbetering van de veiligheid van de beroepsuitoefening.
 • De MSMH neemt actie om de kwaliteit van de uitoefening van het beroep te bewaken, te bevorderen en te behouden.