Home Jack van Asten prijs reglementen

Jack van Asten prijs reglementen

De vereniging kent iedere 2 jaar een prijs toe aan die persoon of groep die het beste onderscheidend initiatief toont op het gebied van onderzoek en ontwikkeling en promotie van ons vak. De prijs zal bekend zijn als de ‘Jack van Asten prijs’.

Reglementen

Artikel 1:

De prijs wordt in beginsel toegekend op het najaarscongres in de oneven jaren en bestaat uit een bedrag van € 1000.

Artikel 2:

Voor de Jack van Asten prijs komen personen of groepen in aanmerking die lid van de vereniging zijn, dan wel zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor de het behalen van de doelen van de vereniging zoals verwoord in artikel 1 van de statuten van de vereniging.

Artikel 3:

De jury voor deze prijs bestaat uit het Dagelijks Bestuur van de vereniging en de 4 regiovoorzitters en een bestuurslid van de vDSMH. De voorzitter van deze jury is de voorzitter van de vereniging.

Artikel 4:

Iedereen kan met motivatie schriftelijk personen of groepen kandideren voor de Jack van Asten prijs.

Artikel 5:

 • De jury komt bijeen ter beoordeling van de inzendingen voor de Jack van Asten prijs.
 • De jury kan een rechtsgeldig besluit nemen als tenminste een meerderheid van de jury aanwezig is.
 • De jury beslist met een gewone meerderheid van stemmen. Als de stemmen staken geeft de stem van de voorzitter de doorslag.
 • De jury kan uitsluitend de prijs toe kennen dan aan personen of groepen die zijn voorgedragen.
 • De jury kan besluiten de prijs niet toe te kennen.
 • Gemaakte onkosten door de jury kunnen worden gedeclareerd bij de penningmeester van de vereniging.
 • Juryleden kunnen niet in aanmerking komen voor de Jack van Asten prijs.
 • De beraadslaging van de jury is niet openbaar en de juryleden hebben op dit gebied een geheimhoudingsplicht.
 • De jury kan nadere informatie opvragen om tot een goed oordeel te komen.

Artikel 6:

 • De prijs mag niet worden gesplitst.
 • De prijs kan niet twee maal achtereen toegekend worden aan eenzelfde prijswinnaar van de Jack van Asten prijs.
 • De prijs kan niet postuum worden toegekend.
 • Er is maar één prijswinnaar. Eervolle vermeldingen voor overige inzendingen worden niet toegekend.

Artikel 7:

Er wordt over de inzending van de prijswinnaar gepubliceerd in de Parametric Release.

Artikel 8:

 • In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de jury.
 • Over de uitslag van de juryberaadslagingen en de toegekende prijs kan niet gecorrespondeerd worden.

Dit reglement is in werking getreden per 1 januari 2011.